به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.87%) 1507
بخش موشکی
(23.92%) 2017
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.13%) 1276
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 895
بخش دریایی
(7.862%) 663
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.123%) 685
بخش نیروی زمینی
(8.218%) 693
بخش مرزبانی
(8.254%) 696
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 8432