به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.96%) 2115
بخش موشکی
(23.35%) 2750
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.27%) 1798
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 1250
بخش دریایی
(8.340%) 982
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.111%) 955
بخش نیروی زمینی
(8.408%) 990
بخش مرزبانی
(7.932%) 934
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11774