به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.04%) 2097
بخش موشکی
(23.35%) 2715
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.28%) 1777
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1235
بخش دریایی
(8.293%) 964
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.103%) 942
بخش نیروی زمینی
(8.344%) 970
بخش مرزبانی
(7.949%) 924
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11624