به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.79%) 2428
بخش موشکی
(23.23%) 3170
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 2088
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.64%) 1453
بخش دریایی
(8.516%) 1162
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.076%) 1102
بخش نیروی زمینی
(8.494%) 1159
بخش مرزبانی
(7.930%) 1082
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 13644