به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.90%) 2171
بخش موشکی
(23.41%) 2838
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 1855
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.60%) 1285
بخش دریایی
(8.406%) 1019
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.084%) 980
بخش نیروی زمینی
(8.397%) 1018
بخش مرزبانی
(7.886%) 956
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 12122