به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.86%) 2331
بخش موشکی
(23.27%) 3037
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 1998
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 1385
بخش دریایی
(8.474%) 1106
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.114%) 1059
بخش نیروی زمینی
(8.436%) 1101
بخش مرزبانی
(7.922%) 1034
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 13051