به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.04%) 1954
بخش موشکی
(23.58%) 2554
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.22%) 1649
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1150
بخش دریایی
(8.117%) 879
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.145%) 882
بخش نیروی زمینی
(8.293%) 898
بخش مرزبانی
(7.960%) 862
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 10828