به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.90%) 2206
بخش موشکی
(23.38%) 2880
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.31%) 1887
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 1307
بخش دریایی
(8.426%) 1038
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.085%) 996
بخش نیروی زمینی
(8.402%) 1035
بخش مرزبانی
(7.866%) 969
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 12318