به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.75%) 1411
بخش موشکی
(24.08%) 1914
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.03%) 1195
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.46%) 832
بخش دریایی
(7.863%) 625
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.190%) 651
بخش نیروی زمینی
(8.303%) 660
بخش مرزبانی
(8.303%) 660
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 7948