به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.86%) 2277
بخش موشکی
(23.27%) 2967
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.31%) 1952
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.64%) 1357
بخش دریایی
(8.472%) 1080
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.096%) 1032
بخش نیروی زمینی
(8.433%) 1075
بخش مرزبانی
(7.899%) 1007
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 12747