به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.06%) 2064
بخش موشکی
(23.40%) 2674
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 1748
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.59%) 1210
بخش دریایی
(8.255%) 943
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.115%) 927
بخش نیروی زمینی
(8.316%) 950
بخش مرزبانی
(7.940%) 907
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11423