به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.97%) 1829
بخش موشکی
(23.66%) 2409
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.26%) 1554
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.71%) 1091
بخش دریایی
(7.958%) 810
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.174%) 832
بخش نیروی زمینی
(8.213%) 836
بخش مرزبانی
(8.027%) 817
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 10178