به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.04%) 1883
بخش موشکی
(23.68%) 2472
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.23%) 1590
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.67%) 1114
بخش دریایی
(7.982%) 833
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.136%) 849
بخش نیروی زمینی
(8.251%) 861
بخش مرزبانی
(7.982%) 833
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 10435