به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.07%) 2015
بخش موشکی
(23.39%) 2609
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.28%) 1704
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.63%) 1186
بخش دریایی
(8.179%) 912
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.134%) 907
بخش نیروی زمینی
(8.322%) 928
بخش مرزبانی
(7.973%) 889
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11150