به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.92%) 2140
بخش موشکی
(23.40%) 2794
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.29%) 1826
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1269
بخش دریایی
(8.384%) 1001
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.074%) 964
بخش نیروی زمینی
(8.401%) 1003
بخش مرزبانی
(7.890%) 942
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11939